• 🚨🚨Wij zijn druk bezig met onze website🚨🚨.
 • Mist u iets neem dan contact met ons op.

Huren:

Wanneer u huurt bij Van Soest Events & Entertainment worden uw gewenste materialen minimaal
1 dag voor de huurdatum bij u bezorgt of u kunt ze 1 dag voor de huurdatum bij ons afhalen.

 

Opbouw verhuurtarieven:
1 dag huren volledige huurprijs 
2 dagen = 2x huurtarief - 15% korting
3 dagen = 3x huurtarief - 20% korting
4 dagen = 4x huurtarief - 25% korting
5 dagen = 5x huurtarief - 30% korting
6 dagen = 6x huurtarief - 35% korting
7 dagen = 7x huurtarief - 40% korting 

 

Voor een langere termijn huur maken wij graag een offerte opmaat voor u. Tevens bij een langere termijn huur profiteert u ook nog een van gratis op en afbouw service.

Bij afhalen:
Afhalen 1 dag voor de huurdatum tussen 15:00uur & 18:00uur
Retour 1 dag na de laatste huurdag voor 12:00uur

Bij bezorgen:

Wij maken in overleg met u een trasport afspraak voor zowel het bezorgen als het retourhalen.

Verhuurder;
Van Soest Entertainment
Prinses Beatrixstraat 120
4241 AH, Arkel


Huurder;

Ieder (rechts)persoon welk met verhuurder een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft af gesloten ten aanzien van het gebruik van de materialen van de verhuurder.

Gehuurde; Materialen welke de huurder van verhuurder wenst te huren zoals overeen gekomen in de offerte.

 1. Toepasselijkheid
  • Alle aanbiedingen door de verhuurder, overeenkomsten tussen partijen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.
  • Afwijkingen van onderhavige voorwaarden kunnen slechts gelden indien zulks uitsluitend schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
  • De door de huurder/wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden erkent.
  • De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de huurder akkoord gaat met de toe gezonde offerte.

 

 1. Aanbiedingen/Offertes
  • Alle aanbiedingen/offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • Verhuurder heeft tot twee dagen nadat de acceptatie van het aanbod hem heeft bereikt, het recht om zijn aanbod te herroepen.

 

 1. Prijs en Betaling
  • Betaling geschiet per bank overschrijving, eventueel in overleg kan gekeken worden naar een andere betalingsmogelijkheid zoals bijvoorbeeld pin of contant.
  • De verhuurder behoudt zich het recht voor, om prijsstijgingen betrekking hebbende op de stijging van lonen, sociale lasten en omzetbelasting, door te voeren.
  • Standaard wordt door de verhuurder uitgegaan van betaling voorafgaande aan de huurperiode.
   De verhuurder kan van huurder verwachten dat geheel of gedeeltelijke betaling wordt verricht voor akkoord van de opdracht/offerte.
  • Alle door de huurder verschuldigde bedragen dienen binnen de gestelde betalingstermijnen na factuurdatum betaald te worden welke op de offerte vermeld staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim getreden en zal deze tevens aan de verhuurder de wettelijke rente dienen te betalen over het verschuldigde bedrag.
  • Indien de betaling volgens opdracht niet of niet tijdig verricht wordt, dan zal de verhuurder niet overgaan tot levering/plaatsing.
  • Indien de huurder de betaling niet nakomt, zullen incassokosten worden doorberekend aan de huurder.

 

 1. Levering-, Afhaal- en retourvoorwaarden
  • Levering geschiedt tot aan daar waar de auto komen kan. Bij het ophalen dient het gehuurde op die plaats/locatie ook weer klaar te staan.
  • Het plaatsen en/of naar binnen/op verdieping brengen van het gehuurde behoort niet tot de bezorging, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is.
  • Het gehuurde dient geretourneerd te worden in dezelfde staat als bij de aflevering daarvan. Dit geldt ook voor de wijze van laden/pakken/stapelen van het gehuurde. De beoordeling van de kwaliteit van het gehuurde geschiedt uitsluitend door de verhuurder, of diens gemachtigde.
  • Instructies van de chauffeur dienen opgevolgd te worden.
  • De huurder is verplicht bij de afgifte en het ophalen van het gehuurde aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen.
  • Wanneer bij de afgifte en/of bij het ophalen van het gehuurde de huurder respectievelijk het gehuurde niet aanwezig is c.q. gereed staat, worden er extra huur- en transportkosten in rekening gebracht.
  • Indien de huurder zelf wenst de materialen op te halen wordt hiervoor een specifieke afhaal afspraak voorgemaakt.
  • Bij het afhalen of bezorgen van het gehuurde wordt samen met de huurder alles gecontroleerd op staat van aflevering, indien schade en/of manco wordt geconstateerd zal dit direct worden genoteerd.
  • De huurder is zelf verantwoordelijk onmiddellijk nadat het gehuurde in ontvangst is genomen of opgeleverd is, het gehuurde te controleren. Indien er door de huurder op dat moment gebreken zijn geconstateerd, dient hij dit per omgaande aan de verhuurder melden. Het in gebruik nemen van het gehuurde heft het recht van reclameren op.
    
 1. Eigendom
  • Verhuurder blijft eigenaar van al het gehuurde. De huurder heeft geen recht om het gehuurde aan te passen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

 1. Vergunning/meldingsplicht
  • De huurder dient na te gaan of een melding, ontheffing of vergunning nodig is voor uitvoering van de opdracht.
  • Indien er grondankers gebruikt worden, dient de huurder tijdig zorg te dragen voor een KLIC-melding bij de Stichting KLIC, gevestigd te Maarssen.
  • Bovengenoemde documenten dienen ter inzage aangeboden te worden aan de verhuurder voor aanvang van de werkzaamheden.

 

 1. Klachten
  • Indien een klacht of melding door de verhuurder gegrond bevonden wordt, zal de verhuurder de betreffende goederen vervangen, repareren of een andere volgens verhuurder passende oplossing bieden.
  • De huurder kan aan een klacht/melding niet het recht ontlenen zijn betalingsverplichting op te schorten of te onthouden.
  • Klachten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen direct gemeld te worden aan de verhuurder. Klachten na uitvoeren werkzaamheden dienen binnen 7 dagen schriftelijk gemeld te worden aan de verhuurder.

 

 1. Bijzondere bepalingen omtrent de huur
  • De huurder dient het gehuurde te gebruiken op de locatie als bij het aangaan van de overeenkomst door de huurder is opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen (minimale) periode zoals vermeld in de offerte, welke aanvangt op de dag van de aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen.
  • Wanneer het gehuurde voortijdig en binnen de (minimale) verhuurperiode wordt teruggebracht, blijft de volledige huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd.
  • Indien bij aflevering of afhalen van het gehuurde niemand verschijnt of aanwezig is op de afgesproken plaats, is de verhuurder eveneens gerechtigd de volledige huursom over de gehele overeengekomen periode in rekening te brengen.
  • De Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de huurtermijn de overeenkomst niet te verlengen.
  • Gedurende de gehele verhuurperiode is het volledige risico inclusief het transportrisico van het gehuurde voor rekening van de huurder, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling de schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan het gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde en eventueel bij komende kosten en/of mislopende omzet.
  • Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadigingen.
  • Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundigen, waarbij alleen originele onderdelen daarvoor mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, waarbij dient te worden vermeld dat alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn.
  • Bij onderhuur, door middel van een tussenpersoon of rechtspersoon, dient Verhuurder hiervan op de hoogte gesteld te worden en daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven.
  • Verhuurder mag te allen tijde de toestand en wijze van gebruik van het materieel controleren. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de verhuurder, of een gemachtigde daarvan, toegang wordt verleend.
  • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan om enig uit de overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
    
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  • Tijdens de huurperiode is het gehuurde uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
  • De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid betreffende schade aan het terrein, welke gevolgen zijn van plaatsing van een tent of object.
  • De huurder vrijwaart de huurder voor eventuele schade van derden in verband met het gehuurde
  • Indien er straatwerk verwijderd dient te worden voor bevestiging van een tent of object is de verhuurder niet verantwoordelijk voor terugplaatsing hiervan.
  • De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
  • Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen, waaronder emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering alsmede ontstane verborgen gebreken van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. Alle hieruit voortvloeiende schade dient aan de verhuurder vergoed te worden. Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient direct aan de verhuurder gemeld te worden.
  • De verhuurder dient eventuele schade aan materieel binnen 7 dagen na huurperiode schriftelijk aan huurder te melden, uitgezonderd de niet direct zichtbare schade.
  • Alle kosten voor reparatie, reiniging of vernieuwing van materiaal, ontstaan uit schade of vermissing tijdens de huurperiode zal worden vergoed door de huurder.
  • Indien het gehuurde na afloop van de huurperiode niet wordt (tijdige) ingeleverd zal verhuurder extra kosten in rekening brengen met eventueel een boete clausule.
  • Indien het gehuurde (onherstelbaar)beschadigt retour word geleverd zal de nieuw waarde en/of reparatie kosten worden verhaalt bij de huurder.

 

 1. Overmacht
  • Onder overmacht aan de zijde van de verhuurder wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee de verhuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de huurder kan worden verlangd.
  • Onder overmacht aan de kant van verhuurder wordt onder andere verstaan:
   – Schade ten gevolge van natuurrampen, brand, storm en andere ongevallen aan de kant van verhuurder.
   – Overlijden, ziekte of ongeval van een of meer moeilijk te vervangen werknemers.
   – Gedwongen bedrijfssluitingen, werkstakingen, oproer en elk ander mogelijke vorm van belemmering of storing veroorzaakt door derden.
   – Storing en of gebreken aan vervoersmiddelen en/of apparatuur eigendom van verhuurder.

 

 1. Ontbinding
  • Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval de huurder niet op de afgesproken tijd heeft betaald. Tevens komst de verhuurder de bevoegdheid toe wanneer er aanwijzingen bestaan dat de huurder zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, binnen de afgesproken betalingstermijn. Indien de overeenkomst voortijds ontbonden wordt wegens het niet voldoen aan zijn verplichtingen zijdens de huurder, heeft de verhuurder het recht op het verschuldigde percentage (genoemd in punt 14.1) van de totale som.

 2. Annulering
  • De huurder heeft het recht om de overeenkomst voor de ingangsdatum te annuleren. Hij is in deze gevallen verplicht om een bepaald gedeelte van de huurprijs aan de verhuurder te voldoen. Er zal door de verhuurder het volgende percentage gefactureerd worden:
   20% bij annulering na ondertekening offerte tot de 31ste dag voor aanvang huurperiode.
   50% bij annulering vanaf de 30ste tot de 15e dag voor aanvang huurperiode
   75% bij annulering vanaf de 14e tot de 8ste dag voor aanvang huurperiode
   100% bij annulering vanaf de 7e dag tot begin huurperiode.

 3. Geschilbeslechting en Rechtskeuze
  • In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen verhuurder en een huurder worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar verhuurder bevoegd is. De verhuurder blijft bevoegd de huurder te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
  • Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen verhuurder en de huurder is uitsluitend Nederlands Recht van Toepassing.